شناسایی تأثیر ایجاد کسب‌وکارهای زایشی بر عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس

در جدیدترین شماره فصلنامه علمی و پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، توسط دکتر محمدحسن ترابی و همکاران بررسی شد: شناسایی تأثیر ایجاد کسب‌وکارهای زایشی بر عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار.

– اخبار اقتصادی –

به منظور سنجش کارآفرینی سازمانی از دو مؤلفه سرمایه‌گذاری در خطوط جدید تولید در قالب شرکت‌های زایشی درون سازمانی و مشارکت با شرکای تجاری در قالب شرکت زایشی مشارکتی و برای سنجش عملکرد مالی از بازده دارایی شرکت‌ها استفاده شده است.

تجزیه و تحلیل داده‌ها از برازش مدل‌های رگرسیون داده‌های تلفیقی استفاده شده و نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد که فعالیت‌های کارآفرینانه سازمانی در قالب سرمایه‌گذاری در خطوط جدید تولید و مشارکت با شرکای تجاری در راستای سرمایه گذاری‌های مشترک در تولید محصولات جدید تأثیر مستقیم و معناداری بر روی بازده دارایی شرکت‌ها دارند.

از این رو ایجاد کسب و کارهای زایشی درونی و مشارکتی با عملکرد مالی شرکت‌ها رابطه مستقیم و معناداری داشته است.

ادامه مقاله در لینک زیر:

https://jik.srbiau.ac.ir/article_19875.html?lang=fa

انتهای پیام/

مقاله اصلی

بک لینک های تبلیغاتی

پیام بگذارید

مقایسه املاک

مقایسه کنید (0)